51 โปรโมชั่นเพิ่มยอดขายร้านทันตาเห็น Atsushi NAKASAWA

ISBN:

Published: 2012

272 pages


Description

51 โปรโมชั่นเพิ่มยอดขายร้านทันตาเห็น  by  Atsushi NAKASAWA

51 โปรโมชั่นเพิ่มยอดขายร้านทันตาเห็น by Atsushi NAKASAWA
2012 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 272 pages | ISBN: | 4.62 Mb

51 เทคนิคการสงเสริมการขายในรานคาภาคปฏิบัติทีจะทำใหลูกคาอดใจไมไหว เผลอซือโดยไมไดตังใจ จากประสบการณกวา 20 ปีของทีปรึกษาทางธุรกิจหลากหลายแบรนดสินคา เนือหาประกอบดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายหนารานหลากหลายรูปแบบทีมากกวาแคการลดราคา หลักการจัดรานคาใหMore51 เทคนิคการส่งเสริมการขายในร้านค้าภาคปฏิบัติที่จะทำให้ลูกค้าอดใจไม่ไหว เผลอซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจ จากประสบการณ์กว่า 20 ปีของที่ปรึกษาทางธุรกิจหลากหลายแบรนด์สินค้า เนื้อหาประกอบด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหน้าร้านหลากหลายรูปแบบที่มากกว่าแค่การลดราคา หลักการจัดร้านค้าให้เหมาะกับลูกค้า การใช้สื่อโฆษณาที่จุดขาย การจัดแคมเปญส่งเสริมการขายในร้านค้า เทคนิคการใช้สื่อโฆษณาต่าง ๆ และการจัดงานอีเวนต์ที่ร้าน นำเสนอโดยอธิบายวิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ลงมือทำได้ทันที จนถึงกลยุทธ์ใหญ่ ๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างร้านค้าปลีกกับบริษัทผู้ผลิต ประยุกต์ใช้ได้กับร้านทุกประเภท ตั้งแต่ร้านค้าขนาดเล็กจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "51 โปรโมชั่นเพิ่มยอดขายร้านทันตาเห็น":


getalmightycleanse.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us